Bluetooth Headset BH 101 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad
produkt framställd med stor
yrkesskicklighet och bör behandlas med
största omsorg. Genom att följa
nedanstående råd kan du se till att
garantin täcker eventuella skador.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd,

fukt och alla typer av vätskor kan
innehålla ämnen som fräter på de
elektroniska kretsarna. Om enheten
utsätts för väta låter du den torka
ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten i

dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens
rörliga delar och elektroniska
komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma

platser. Höga temperaturer kan
förkorta livslängden för elektroniska
apparater, skada batterierna och
förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser.

När enheten värms upp till normal
temperatur kan det bildas fukt på
insidan, vilket kan skada de
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka

inte heller på den. Om den behandlas
omilt kan kretskorten och
finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier,

lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra
enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan

täppa till dess rörliga delar och hindra
normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska
tar du den till närmaste kvalificerade
serviceverkstad.

background image

SVENSKA

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan på
produkter, litteratur eller
paketering innebär att alla
elektriska och elektroniska

produkter, batterier och ackumulatorer
ska lämnas till en återvinningsstation vid
slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU
och andra länder med separat
sopuppsamling. Kasta inte dessa
produkter med det vanliga
hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till
insamling hjälper du till att undvika
okontrollerad sophantering och främja
återvinning av material. Mer information
om insamling och återvinning finns hos
produktens återförsäljare, lokala
myndigheter, organisationer som bevakar
tillverkningsindustrin eller hos närmaste
Nokia-representant. Produktens eko-
deklaration eller information om hur du
returnerar en uttjänt produkt finns i den
landsspecifika informationen på
www.nokia.com.