Bluetooth Headset BH 101 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses
design og håndverk, og bør behandles
med forsiktighet. Følgende råd hjelper
deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted.

Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
inneholder mineraler som vil føre til
rust på elektroniske kretser. Hvis
enheten blir våt, lar du den tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i

støvete og skitne omgivelser. De
bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme

omgivelser. Høye temperaturer kan
redusere levetiden på elektronisk
utstyr, ødelegge batterier og
deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde

omgivelser. Når enheten oppnår
normal temperatur igjen, kan det

dannes fuktighet inne i enheten som
kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste

enheten. Røff håndtering kan
ødelegge innvendige kretskort og
finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller

vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de

bevegelige delene og forhindre at
enheten fungerer skikkelig.

Hvis produktet ikke fungerer på riktig
måte, må du kontakte nærmeste
autoriserte servicested for å få utført
service.

Avhending
Symbolet med en utkrysset
avfallsdunk på produktet,
emballasjen eller i
brukerhåndboken innebærer at
alle elektriske og elektroniske

background image

NORSK

produkter, batterier og akkumulatorer
ikke kastes sammen med annet avfall.
Dette gjelder for EU og andre steder der
det finnes et system for separat
innsamling. Ikke kast disse produktene
som usortert, kommunalt avfall.

Ved å returnere produktene til innsamling
er du med på å forhindre ukontrollert
avhending og fremme gjenbruk av
materialressurser. Du finner mer detaljert
informasjon hos leverandøren, lokale
avhendingsmyndigheter, nasjonale
produsentansvarsorganisasjoner eller
din lokale Nokia-representant. På
www.nokia.com finner du produktets
miljøerklæring og instruksjoner for
avhending av produktet for hvert
enkelt land.