Bluetooth Headset BH 101 Hjelp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-101

9206520/1

8

9

12

2

3

5

6

4

1

7

10

11

background image

NORSK

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved at
produktet HS-94W er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av
samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er
registrerte varemerker for Nokia
Corporation. Andre produkt- eller firmanavn
som nevnes her, kan være varemerker eller
produktnavn for sine respektive eiere.
Kopiering, overføring, distribusjon eller
lagring av deler av eller hele innholdet i
dette dokumentet i enhver form, uten på
forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra
Nokia, er forbudt.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia har en uttrykt målsetting om
kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss

derfor retten til uten varsel å endre og
forbedre alle produktene som er omtalt i
dette dokumentet.
Verken Nokia eller noen av deres
lisensgivere skal under noen omstendig-
heter, og uansett årsak, være ansvarlige for
verken direkte eller indirekte tap eller skade,
herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende
eller konsekvensmessige tap, så langt dette
tillates av gjeldende lovgivning.
Innholdet i dette dokumentet gjøres
tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det
er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller
underforstått, inkludert, men ikke begrenset
til, de underforståtte garantiene for
salgbarhet og egnethet til et bestemt
formål, i forhold til nøyaktigheten av,
påliteligheten til eller innholdet i dette
dokumentet. Nokia forbeholder seg retten
til å revidere dette dokumentet eller trekke
det tilbake, når som helst og uten forvarsel.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter
kan variere fra område til område. Forhør
deg hos nærmeste Nokia-forhandler.
Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer,

background image

NORSK

teknologi eller programvare som er
underlagt eksportlover og -forskrifter fra

USA og andre land. Det er ulovlig å fravike
slik lovgivning.